Algemene voorwaarden Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More d.d. 17-9-2020

 

Algemeen

1.1 betaling: Betaling geschiedt via het kopen van lessen via de website of via een factuur.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van www.moniquenieuwenhuijsen.nl

1.3 Deelnemer: Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is gevestigd te Den Bosch aan het burgemeester Loeffplein Nr. 70 E/F- kb039 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 80043380

1.5 vijfrittenkaart: een 5-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, Rittenkaart, losse les of traject voor het volgen van de yoga & More lessen bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website.

1.7 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, anders dan op basis van een Strippenkaart of Mindfull traject.

1.8 Workshopprijs: de totale prijs van de Workshop, inclusief de Aanbetaling.

1.9 Workshop: een door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More georganiseerde Workshop.

1.10 Student: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, vijfrittenkaart of een mindfull traject dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

1.11 Website: de website van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More: www.moniquenieuwenhuijsen.nl

1.12 Traject: een bij of door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More te geven mindfull Yoga Traject

1.13 Energetische behandeling: Een door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More te geven energetische behandeling.

 

Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Rittenkaarten, Losse Lessen, Workshops, Trainingen, energetische behandelingen en overige bezoeken van Studenten bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop, Training of Rittenkaart verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More Nieuwenhuijsen verplichten zich om hun Studenten/Deelnemers aan de activiteiten die Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken.

2.2 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen. 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

Trajecten, 5rittenkaart en Losse Lessen 

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Traject of een Tienrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More af te nemen. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More niet en de Student kan hier geen rechten aan ontlenen. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More het verschuldigde bedrag van de Student heeft ontvangen.

3.3 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More geeft de volgende reguliere abonnementen, behandelingen en trajecten, ter keuze van de Student: VIJFRITTENKAART Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden.

LOSSE LES Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More.

MINDFULL TRAJECT: Dit is een traject wat opeenvolgend gevolgd dient te worden. Dit om het beste resultaat te kunnen verwezenlijken

ENERGETISCHE BEHANDELING: Dit is een eenmalige behandeling die eventueel opgevolgd mag worden door een nieuwe behandeling. Waarbij het energetische aspect voor de persoon als voor de leefomgeving getransformeerd mag worden.

3.4 Voorafgaand aan elke les dient de Student zich aan te melden bij Monique Nieuwenhuijsen voor de les en aan te geven op welke datum, tijdstip welke hij/zij wil gaan volgen. Je dient altijd een bevestiging voor de les te ontvangen aangezien er beperkte ruimte is.

3.5 Het aangekochte Rittenkaart, Training, Workshop of Losse Les is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Student moet zich daarom altijd bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More kunnen legitimeren. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More kan verifiëren of de aangekochte rittenkaart of Losse Les wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon

 

Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een vijfrittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via Creditcard, iDEAL (online) of Bancontact, Of U kunt deze overmaken op het genoemde rekeningnummer T.n.v. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More

4.2 De geldende prijzen voor Lessen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.3. Voor een energetische behandeling of voor een specifiek traject ( persoonsgebonden / bedrijf) ontvangt U een factuur die per omgaande betaald dient te worden. Het te betalen bedrag wordt vooraf in een offerte bij U ingediend.

 

Reseveringen 

Voor het online reserveren van lessen door Studenten met een vijfrittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels: 

 • Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang worden gereserveerd via whatsapp met vermelding van datum, tijd en type les 
 • Bij een ‘no show’ wordt bij een 5 rittenkaart als gevolg de les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten te goed. 
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 5 uur voor aanvang van de les door mijn een bericht te sturen via whatsapp.

 

Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren.

 

Beëindiging Opschorting 5-rittenkaart/ mindfull traject

7.1 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het 5-rittenkaart/ mindfull traject voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: flow@moniquenieuwenhuijsen.nl

 

Deelname en Betaling Workshop, Training,

8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

 

Workshop: Rooster en Annulering

9.1 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.2 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan flow@moniquenieuwenhuijsen.nl

9.3 Tot 14 dagen voor de geplande Workshop ( dit geld niet voor een training) kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

9.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 14 – 7 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

9.5 Indien de Deelnemer 7 dagen voorafgaande aan de workshop annuleert wordt er niets retourneerd. 

 

Huisregels

10.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More volgen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van de les.
 • Kom niet met een volle maag naar de les
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
 • Zorg dat je comfortabele kleding aan hebt zodat je de houdingen makkelijker kunt uitvoeren. Graag thuis omkleden i.v.m. geen omkleedruimte bij Gasthuiskwartier. ( mogelijk in de grote ruimte van de toiletten indien niet anders mogelijk is.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt. Buiten staat een schoenenrek en kapstok. Je tas mag je binnen plaatsen.
 • Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust vraag ik je de telefoon uit te zetten in de huiskamerstudio.
 • Volg de richtlijnen van het RIVM i.v.m. Covid-19 indien nodig

 

Aansprakelijkheid

11.1 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, , Trainingen of energetische healing bij, of verzorgd door, Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More

11.2 Door bezoek aan Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, deelname aan een Les, Workshop, Training of energetische healing bij, of verzorgd door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of training.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

11.3 Een bezoek aan Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, de Lessen, Workshops, Trainingen en energetische healingen zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose.

11.4 Partners verplichten zich de risico’s genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More afdoende te verzekeren en Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit.

 

Persoonsgegevens

12.1 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: flow@moniquenieuwenhuijsen.nl. De bezoeker, Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More gebruik kan worden gemaakt.

12.3 Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More geeft de persoonsgegevens van Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

12.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More worden verwerkt, voor welke doeleinden Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Toepasselijk recht en geschillen beslechting

 13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden online activiteiten

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More aanbiedt via Zoom online en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More via het Platform moniquenieuwenhuijsen.nl of via ZOOM online levert aan de Klant, waaronder trainingen en lessen op het gebied van yin yoga, meditatie en bewustzijnsontwikkeling in de ruimste zin van het woord. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen. e) Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere Diensten via moniquenieuwenhuijsen.nl afneemt. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform. g) Platform: moniquenieuwenhuijsen.nl, het interactieve videoplatform van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More – of via ZOOM online

 

AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More af te nemen. 3. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd. 4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen. 5. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

OVEREENKOMST, DIENSTEN

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More De aanmelding heeft bevestigd, dan wel nadat de Klant gebruik maakt van een door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More verstuurde inlogcode gekoppeld aan een deelname aan de Training, les of een andere bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More gevolgde of te volgen training/workshop/of les. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn. 2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More tot stand. 3. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

 

HERROEPINGSRECHT

Bij elke Overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. 2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Monique Nieuwenhuijsen Yoga & Moremoet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst.

 

PRIJS EN BETALING

Voor de betaling kan de Klant gebruik maken van Online betaling via de website of via een factuur van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More. Betaling vindt online dus vooraf plaats of per omgaande nadat een specifiek traject is afgesproken tussen deelnemer en Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More 3. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen. Facturen en betalingsherinneringen worden door Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More uitsluitend elektronisch aangeboden.

 

WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen. 2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan. 3. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

 

OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:

 

 1. a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden op moniquenieuwenhuijsen.nl; b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
 2. b) in geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More besluiten op verzoek van de Klant het ‘lidmaatschap’ tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More aanvaardt en opvolgt. 2. Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw

huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment.

 

De Klant is aansprakelijk voor schade van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

 

AANSPRAKELIJKHEID Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More

Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af. 2. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More

 

OVERMACHT

Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More , tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

 

OVERDRACHT VAN RECHTEN

De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More 2. Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

 

ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 

CONTACTGEGEVENS

Monique Nieuwenhuijsen Yoga & More, Postadres: van Noremborghstraat 88b,

5212 NG te ’s-Hertogenbosch. KvK 80043380